referat fra generalforsamlingen 2020

 

Referat af ordinær generalforsamling 22. juni 2020 i Herning Løbeklub

 

27 medlemmer deltog i generalforsamlingen

 

  1. Valg af dirigent og referent

Formand Claus Christensen bød velkommen og foreslog Gert Kristensen som dirigent og Frits Jensen som referent.

     -    Begge blev valgt.

     -    Gert Kristensen konstaterede at generalforsamlingen under de specielle Corona omstændigheder af flere omgange var indkaldt med lovlig varsel og var beslutningsdygtig.

 

  1. Bestyrelsens beretning

Claus Christensen aflagde beretning, som kan læses på klubbens hjemmeside

 www.herningløbeklub.dk.

Beretningen blev godkendt uden afstemning

  1. Regnskab for 2019/20

Kasserer Frits Jensen fremlagde regnskabet for 2019/20. Årets resultat blev et overskud på 24.423 kr. og klubbens egenkapital er pr. 31.1.2020 på 252.041 kr.

Regnskabet for 2019/20 blev godkendt.

Regnskaber forefindes i mappe hos Frits Jensen, samt på hjemmesiden hvis man logger sig på.

  1. Kontingent for 2020/21

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 300 kr. årligt for almindeligt medlemskab og 500 kr. årligt for hustandsmedlemskab.

Kontingentforslaget for 2020/21 blev vedtaget.

  1. Budget for 2020/21

Kassereren fremlagde forslag til budget for 2020/20 sammen med gennemgang af regnskabet for 2019/20.

Budget for 2020/21 blev taget til efterretning. 

  1. Indkomne forslag

Der vqr ikke indkommet forslag

 

  1. Valg til bestyrelsen

Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer herunder kasserer.

Claus blev genvalgt som formand

Lisbeth blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Marianne blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

 

  1. Valg af suppleant til bestyrelsen

Jens Henrik Jensen blev valgt som suppleant

 

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Preben Meldgaard (revisor) blev genvalgt og Søren Holt blev valgt som suppleant.

 

  1. Eventuelt

Der blev nævnt at nogle Team Asiscs løbere vil forsøge at lægge nogle træninger i klubben, formentlig på lørdage. Der var ros til deres hjemmeside, hvor flere af løberne havde lagt ”portrætter” ind af sig selv vedr. deres løberliv mv.  

 

Der var stor tak til alle de hjælpere, som havde taget en tørn ved Femina- og Nytårsløbet. Det er meget vigtigt for klubbens økonomi og sociale sammenhold.

 

Birthes Legat blev indstiftet i 2006 og uddeles en gang årligt på generalforsamlingen. Legatet kan gives til en enkelt person, flere personer eller en aktivitet. Legatet gives for en stor præstation, en stor arbejdsindsats eller lignende. Med legatet følger en vandrepokal. Legatet, der er på 5.000 kr. kan ikke søges. Det er Gert, der udpeger legatmodtager(e).

 

 

Referent: Frits Jensen