Vedtægter

Vedtægter for Herning Løbeklub

§ 1 – Navn og Hjemsted

Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og IdrætsRådet i Herning Kommune (IRHK), og kan søge medlemskab af andre relevante forbund. Foreningens medlemmer er som sådan undergivet de rettigheder og pligter der følger heraf. 

§ 2 – Formål

Herning Løbeklubs formål er, at gøre motionsløb til en kulturfaktor i Herning gennem aktiviteter, der rækker ud til alle aldersgrupper og begge køn. At fremme motionsløb ved at lægge vægt på såvel idrætslige som sociale aktiviteter.

§ 3 – Medlemskab

Alle, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medIemmer af HLK

§ 4 – Indmeldelse

Indmeldelse kan ske skriftligt på indmeldelsesblanket til et bestyrelsesmedlem.

§ 5 – Udmeldelse

Udmeldelse kan ske mundtligt eller skriftligt til et bestyrelsesmedlem.

Såfremt kontingent ikke betales rettidigt anses man for udmeldt.

§ 6 – Kontingent

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Kontingent opkræves en gang årligt.

Kontingent for det kommende år (1/4 – 31/3) fastsættes af generalforsamlingen.

§ 7 – Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 8 – Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år og ikke er i kontingentrestance.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med meddelelse på klubbens hjemmeside og/eller meddelelse til klubbens medlemmer samt ved opslag i klubbens lokale.

Det reviderede regnskab kan afhentes i klubhuset senest 1 uge før generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 9 – Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter.

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af 2 medlemmer lige år, herunder formanden

Valg af 3 medlemmer ulige år, herunder kassereren

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

§ 10 – Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutningerne træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jf. §§ 16 og 17.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret – jf. § 8.

For at kunne blive valgt til formand eller kasserer skal man dog være fyldt 18 år.

Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.

Der udarbejdes et referat over det på generalforsamlingen passerede, som underskrives af dirigenten og formanden i forening, hvorefter dette har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 11 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår mødets ledelse, afstemning mv. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 12 – Bestyrelse – Valg

Bestyrelsen, som består af 5 til 7 personer, er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

To bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, herunder formanden, og tre bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år, herunder kassereren.

§ 13 – Hæftelse

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse udover kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 14 – Tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, er til stede.

Referater af bestyrelsesmøder opbevares i klubmappen. Foreningen tegnes af formanden og kasseren. Ved økonomiske dispositioner over et af bestyrelsen fastsat beløb forelægges og godkendes af bestyrelsen.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen[KK1].

§ 15 – Regnskab

Foreningens regnskabsår er: 01.02 - 31.01.

Foreningens regnskab skal påtegnes inden den årlige generalforsamling af den til enhver tid på den ordinære generalforsamling valgte revisor.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 16 – Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant – jf. § 9.

Revisoren skal hvert år senest 1 uge før generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17 – Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18 – Foreningens opløsning

Foreningen kan alene opløse ved en lovlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Ved den ekstraordinære generalforsamling kan der ikke optages andre punkter på dagsordenen.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til sted, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.

Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.

Ophører klubben at eksistere eller udmelder foreningen sig af Dansk Atletik Forbund skal den til denne aflevere herfra modtagne ejendele.

 

Vedtægter rettet 25/3-2013

Related Articles